ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Password (RT-TEP)

 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ English Language Testing Ltd. ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password  ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ RT-TEP              

คู่มือวิธีการเข้าสอบRT-TEP

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนสอบจะต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น หากไม่มีการชำระเงินถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบ 

  คู่มือการลงทะเบียนสอบ-RT-TEP

วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ ลงทะเบียน
วันอังคารที่ 7  มิถุนายน 2565 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัค
วันอังคารที่ 7  มิถุนายน 2565 14.00-16.00 น. ปิดรับสมัค
วันอังคารที่ 14  มิถุนายน 2565 10.00-12.00 น.  งดสอบ
วันอังคารที่ 14  มิถุนายน 2565 14.00-16.00 น. งดสอบ
วันอังคารที่ 21  มิถุนายน 2565 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัค
วันอังคารที่ 21  มิถุนายน 2565 14.00-16.00 น.  ปิดรับสมัค
วันอังคารที่ 28  มิถุนายน  2565 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัค
วันอังคารที่ 28  มิถุนายน 2565 14.00-16.00 น. เปิดรับสมัคร
วันอังคารที่ 12  กรกฎาคม 2565 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัค
วันอังคารที่ 12  กรกฎาคม  2565 14.00-16.00 น. ปิดรับสมัค
วันอังคารที่ 26  กรกฎาคม 2565 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัค
วันอังคารที่ 26  กรกฎาคม 2565 14.00-16.00 น. ปิดรับสมัค
Insert your content here