ห้องอบรม 2
กรกฎาคม 15, 2015
บริการห้องสมุด CKC
กรกฎาคม 15, 2015

ศูนย์บริการความรู้(CKC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์บริการความรู้ ณ ศูนย์รังสิต

        เพื่อให้บริการฝึกอบรม แสดงผลงานประชาสัมพันธ์และเป็นจุดติดต่อประสานงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

งานบริการ CKC วันทำการ เวลา
งานบริการห้องสมุด จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 19.30
เสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 16.30
บริการ IT Zone จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 19.30
เสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 16.30
บริการ WiFi – RMUTT จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 19.30
เสาร์ – อาทิตย์ 08.30 – 16.30

หมายเหตุ ปิดบริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

่ะำีำะพ

 

 

้ัะ้พำั้ะพ

Comments are closed.