การยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่ดี สามารถนำผลการทดสอบมาตราฐานด้านคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
1. Digital Literacy ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2. Digital Literacy Certification (IC3)
3. International Computer Driving License (ICDL)
4. Microsoft Office Specialist (MOS)
5. CompTIA Certifications
6. มาตรฐานด้าน Digital Literacy ระดับสากลอื่น โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการตามข้อเสนอของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถมาเทียบผลการเรียนได้เกรด A โดยผลการทดสอบมาตรฐานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งเเต่วันที่ได้ใบรับรอง

แบบฟอร์มเขียนแบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

NameSizeHits
NameSizeHits
ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน_สวส.272.1 KB11
พิมพ์แบบขอยกเว้นเรียน Comskill203.7 KB11
เขียนแบบขอยกเว้นเรียน Comskill65.4 KB12

แบบฟอร์มเขียนแบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

NameSizeHits
NameSizeHits
ขั้นตอนการเทียบโอนผลการเรียน_สวส.272.1 KB11
พิมพ์แบบขอยกเว้นเรียน Comskill203.7 KB11
เขียนแบบขอยกเว้นเรียน Comskill65.4 KB12