ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษRT-TEP2563

 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ English Language Testing Ltd. ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password  ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

*ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ RT-TEP              

**คู่มือวิธีการเข้าสอบRT-TEP

***ตัวอย่างข้อสอบ

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนสอบจะต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น หากไม่มีการชำระเงินถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบ 

  คู่มือการลงทะเบียนสอบ-RT-TEP

รอบ

วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ

ลงทะเบียน

34 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
35 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
 36 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
37 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
38 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 10.00 – 12.00 น. งดสอบ
39 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
40 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
41 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
42 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
43 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
44 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 10.00 – 12.00 น. งดสอบ
45 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
46 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 10.00 – 12.00 น.  ปิดรับสมัคร
47 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 10.00 – 12.00 น.  ปิดรับสมัคร
48 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
49 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
50 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
51 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
52 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
53 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
54 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
55 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
56 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
57 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
58 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร
59 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 10.00 – 12.00 น. ปิดรับสมัคร