บุคลากร

แผนกบริการวิชาการและฝึกอบรม

รายละเอียด
ปฏิบัติหน้าที่ : งานฝึกอบรมและศูนย์บริการความรู้
ชื่อ-นามสกุล : นางขัตติยาพร ลพสุนทร
หมายเลขโทรศัพท์ : 025493085, 025494079
อีเมล์ 1 : ******
อีเมล์ 2 : ******
ปฏิบัติหน้าที่ : งานฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิตรี  ท้วมลี้
หมายเลขโทรศัพท์ : 025494079, 025493085
อีเมล์ 1 : ******
อีเมล์ 2 : ******
ปฏิบัติหน้าที่ : งานศูนย์บริการความรู้
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี กะมุกดา
หมายเลขโทรศัพท์ : 025921971, 025921973
อีเมล์ 1 : ******
อีเมล์ 2 : ******
ปฏิบัติหน้าที่ : งานศูนย์บริการความรู้
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราภรณ์ ศิริโชติบัณฑิต
หมายเลขโทรศัพท์ : 025921971
อีเมล์ 1 : ******
อีเมล์ 2 : ******
ปฏิบัติหน้าที่ : งานฝึกอบรมและศูนย์บริการความรู้
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาริณี จ่างเจริญ
หมายเลขโทรศัพท์ : 025493085
อีเมล์ 1 : ******
อีเมล์ 2 : ******
ปฏิบัติหน้าที่ : งานบริการวิชาการและฝึกอบรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทิมา  เจริญผล
หมายเลขโทรศัพท์ : 025493633
อีเมล์ 1 : jantima_ja@rmutt.ac.th
อีเมล์ 2 : Jantima_ja@mail.rmutt.ac.th