ตารางทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP ปี 2561

 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ English Language Testing Ltd. ทำการพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน Password  ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

** ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ RT-TEP              ** คู่มือวิธีการเข้าสอบRT-TEP

**หมายเหตุ สำหรับการสมัครลงทะเบียนสอบ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนสอบทุกวันจันทร์ของอาทิตย์ที่จะสอบ

เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป และผู้ลงทะเบียนสอบจะต้องชำระเงินภายในวันพฤหัสเท่านั้น

หากไม่มีการชำระเงินถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการลงทะเบียนครั้งนั้นๆ**

รอบที่

วันที่สอบ เวลาสอบ

ลงทะเบียน

1/2018

6 ม.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร

2/2018

20 ม.ค. 61 9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

3/2018

10 ก.พ. 61 9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

4/2018

24 ก.พ. 61 9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

5/2018

10 มี.ค. 61

9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

6/2018

24 มี.ค. 61 9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

7/2018

28 เม.ย. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร

8/2018

12 พ.ค. 61 9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

9/2018

26 พ.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
10/2018 9 มิ.ย. 61 9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

11/2018 23 มิ.ย. 61 9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

12/2018

7 ก.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
13/2018 21 ก.ค. 61 9:00 – 12.00

งดการสอบ

14/2018

4 ส.ค. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร

15/2018

18 ส.ค. 61 9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

16/2018 8 ก.ย. 61 9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

17/2018

22 ก.ย. 61 9:00 – 12.00 ปิดรับสมัคร
18/2018 6 ต.ค. 61 9:00 – 12.00

ปิดรับสมัคร

19/2018

27 ต.ค. 61 9:00 – 12.00 ยังไม่เปิดรับสมัคร
20/2018 10 พ.ย. 61 9:00 – 12.00

ยังไม่เปิดรับสมัคร

21/2018

24 พ.ย. 61 9:00 – 12.00 ยังไม่เปิดรับสมัคร

22/2018

8 ธ.ค. 61 9:00 – 12.00

ยังไม่เปิดรับสมัคร

23/2018 22 ธ.ค. 61 9:00 – 12.00

ยังไม่เปิดรับสมัคร

**หมายเหตุ สำหรับการสมัครลงทะเบียนสอบ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนสอบทุกวันจันทร์ของอาทิตย์ที่จะสอบ

เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป และผู้ลงทะเบียนสอบจะต้องชำระเงินภายในวันพฤหัสเท่านั้น

หากไม่มีการชำระเงินถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการลงทะเบียนครั้งนั้นๆ**