โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล ( Digital Literacy)

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้าอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล(Digital Literacy)” ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร i-work และอาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ภาพกิจกรรมวันที่ 7

บรรยากาศการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) IC3 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรมวันที่ 8

ภาพจากกองประชาสัมพันธ์

Comments are closed.