โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

หลักสูตรAdobe Certified Associate Certification (CC 2015 Illustrator)

วันที่อบรม : วันที่ 16 และ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 – 16:30 น.

สถานที่อบรม : ณ ห้องอบรม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์     หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์ / บุคลากร

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

Comments are closed.