โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

หลักสูตร Microsoft Office Specialist Certification (2016 word)

วันที่อบรม : วันที่ 13 และ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 – 16:30 น.

สถานที่อบรม : ณ ห้องอบรม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์     หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์ / บุคลากร

วิทยากร : นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต

Comments are closed.