โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

หลักสูตร Microsoft Technology Associate Certification (JavaScript)

วันที่อบรม : วันที่ 13 และ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 – 16:30 น.

สถานที่อบรม : ณ ห้องอบรม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรคอมพิวเตอร์  หลักสูตรสำหรับ : อาจารย์ / บุคลากร

วิทยากร : อาจารย์ปองพล นิพลพฤกษ์

 

Comments are closed.