แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายนัทธพงศ์ ถือมาลา นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 จากนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดยคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

Comments are closed.