แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โครงการอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
กันยายน 20, 2019
แสดงความยินดีกับเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
กันยายน 23, 2019

แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ. ดร.นาถรพี ชัยมงคล และหัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ รศ.กฤติยา ร่างสม ร่วมแสดงความยินดีและได้มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนายสาธิต บุญเกิด นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 จากเวทีโลก The 2019 Microsoft office Specialist (MOS) World Championship โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ณประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา 🎉

Comments are closed.