การฝึกอบรมอาจารย์สำหรับหลักสูตรความร่วมมือ Informatics Academy Program

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดโครงการอบรมการพัฒนา E-Learning หลักสูตร การฝึกอบรมอาจารย์สำหรับหลักสูตรความร่วมมือ Informatics Academy Program ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยากรโดย Mr.Allan Norton General Manager Mr.Zach Goh Recruit

 

Comments are closed.