2018-02-15_111906

“ธุรกิจติดกระแส พิชิตเงินล้าน” นำเสนอกรณีศึกษาและการบอกเล่าประสบการณ์ของการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ อุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ

  • หัวข้อการอบรม ธุรกิจติดกระแส พิชิตเงินล้าน เริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยตัวแบบธุรกิจ (Start Successful Business with   Business Model)

  • เมื่อจบหลักสูตรผู้อบรมสามารถ – ได้ความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

  • ระยะเวลาการอบรม – 6 ชั่วโมง ( 09.00 – 16.00 น. 1 วัน)

  • วิทยากร 

  • – คุณปกรณ์ ปรีชาวิทย์ บริษัท นายป้อม ซุปเปอร์เล้ง จำกัด

  • – คุณธัญลักษณ์ วัชรสถาพรพงศ์ ผู้ก่อตั้ง PYRA BAG

2018-02-15_111548   2018-02-15_111726

Comments are closed.