ข่าวรับสมัครอบรม

โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรม 1 และ 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ยกระดับขีดความสามารถในการนำความรู้ และทักษะเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นไปใช้ได้
  • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยได้รับการรับรองความรู้ความสามารถอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • หากสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจะได้รับใบ Certificate ที่รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
  • ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ทาง www.training.rmutt.ac.th
  • ภายในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 (รับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดให้สิทธิตามลำดับการสมัคร)
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2549-3085 โทรสาร 0-2549-3080

ตารางฝึกอบรม
โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
หลักสูตร Microsoft Office Specialist Certification (2016 PowerPoint)
วันที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2562
ณ ห้องอบรม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร : นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล

 วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
 

 

12 ธันวาคม 2562  

 

08.30-12.00 น. – การใช้งานผ่านระบบฝึกฝน GMetrix ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix โปรแกรม PowerPoint

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น.

 

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix (ต่อ)

– ฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix เพื่อการประเมินผล (75%)

 

19 ธันวาคม 2562

 

 

09.00-10.30 น.

– ปฏิบัติชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist Certification (2016 PowerPoint)

ตารางฝึกอบรม
โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
หลักสูตร Microsoft Office Specialist Certification (2016 Word)
วันที่ 13 และ 19 ธันวาคม 2562

วิทยากร นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต

 วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
 

 

13 ธันวาคม 2562  

 

08.30-12.00 น. – การใช้งานผ่านระบบฝึกฝน GMetrix ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix โปรแกรม Word

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น.

 

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix (ต่อ)

– ฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix เพื่อการประเมินผล (75%)

 

19 ธันวาคม 2562

 

10.30-12.00 น.

– ปฏิบัติชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist Certification (2016 Word)

ตารางฝึกอบรม
โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
หลักสูตร Microsoft Office Specialist Certification (2016 Excel)
วันที่ 16 และ 19 ธันวาคม 2562

วิทยากร : นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต

 วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
 

 

16 ธันวาคม 2562  

 

08.30-12.00 น. – การใช้งานผ่านระบบฝึกฝน GMetrix ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix โปรแกรม Excel

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น.

 

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix (ต่อ)

– ฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix เพื่อการประเมินผล (75%)

 

19 ธันวาคม 2562

 

13.00–14.30 น.

– ปฏิบัติชุดข้อสอบ Microsoft Office Specialist Certification (2016 Excel)

ตารางฝึกอบรม
โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
หลักสูตร Microsoft Technology Associate Certification (JavaScript)
วันที่ 12 และ 18 ธันวาคม 2562

วิทยากร : อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์

 วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
 

 

12 ธันวาคม 2562  

 

08.30-12.00 น. – การใช้งานผ่านระบบฝึกฝน GMetrix ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix โปรแกรม JavaScript

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น.

 

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix (ต่อ)

– ฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix เพื่อการประเมินผล (75%)

 

18 ธันวาคม 2562

 

09.00-10.30 น.

– ปฏิบัติชุดข้อสอบ Microsoft Technology Associate Certification (JavaScript)

ตารางฝึกอบรม
โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
หลักสูตร Microsoft Technology Associate Certification (Networking)
วันที่ 13 และ 18 ธันวาคม 2562

วิทยากร : อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์

 วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
 

 

13 ธันวาคม 2562

 

08.30-12.00 น. – การใช้งานผ่านระบบฝึกฝน GMetrix ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix โปรแกรม Networking

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น.

 

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix (ต่อ)

– ฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix เพื่อการประเมินผล (75%)

 

18 ธันวาคม 2562

 

10.30-12.00 น.

– ปฏิบัติชุดข้อสอบ Microsoft Technology Associate Certification (Networking)

ตารางฝึกอบรม
โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
หลักสูตร Adobe Certified Associate Certification (CC 2015 Illustrator)
วันที่ 16 และ 18 ธันวาคม 2562

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

 วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม
 

 

16 ธันวาคม 2562  

 

08.30-12.00 น. – การใช้งานผ่านระบบฝึกฝน GMetrix ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix โปรแกรม CC 2015 Illustrator

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น.

 

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix (ต่อ)

– ฝึกปฏิบัติระบบ GMetrix เพื่อการประเมินผล (75%)

 

18 ธันวาคม 2562

 

13.00-14.30 น.

– ปฏิบัติชุดข้อสอบ หลักสูตร Adobe Certified Associate Certification (CC 2015 Illustrator)

หมายเหตุ :

  1. บุคลากร 1 ท่านสามารถเลือกสอบได้เพียง 1 โปรแกรม (จากหลักสูตรที่ 1-6) เพื่อกระจายสิทธิการสอบอย่างทั่วถึง
  2. ชุดข้อสอบรวมทุกโปรแกรมมีเพียง 100 USER จึงให้สิทธิการสอบตามลำดับการสมัคร/และคุณสมบัติ
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสอบของสำนักฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสอบ
  4. ผู้สอบผ่านจะได้รับ Certificate จากบริษัทผู้ผลิต Certificate แบบออนไลน์

พฤศจิกายน 25, 2019

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
มีนาคม 25, 2019

การคัดเลือกตัวแทนมทร.ธัญบุรีเข้าแข่งขันMOSและACA World Championship 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
กุมภาพันธ์ 15, 2018

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “ธุรกิจติดกระแส พิชิตเงินล้าน”

“ธุรกิจติดกระแส พิชิ […]
กุมภาพันธ์ 12, 2018

การสัมมนาให้ความรู้ เปิดโลกอาชีพ

​ ดาวน์โหลดเอกสารอบรมเพิ่ม […]
สิงหาคม 8, 2016

โครงการอบรมฐานข้อมูลTurnitin

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้า […]
กรกฎาคม 22, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตุลาคม 2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
มีนาคม 23, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Social Marketing วันที่ 29 เมษายน 2559

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า Socia […]
มีนาคม 23, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล(ระหว่างวันที่ 20 -22 เมษายน 2559)

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสาร […]
มีนาคม 22, 2016

โครงการห้องเรียนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน (Moodle) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค 59

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 19, 2016

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Oxford Scholarship Online

Oxford Scholarship Online […]