ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) งานบริการวิชาการและฝึกอบรม จัดได้โครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence Development Program Rajamangala University of Technology Thanyaburi) ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University และ Prof. Jik-Chang Leong จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษาไทย ไต้หวัน เข้าร่วม ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.มทร.ธัญบุรี

และได้รับเกียรติ จาก Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Board Game for Higher Education ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรของ สวส. และผู้สนใจ ในช่วงเช้า

ช่วงบ่ายนักศึกษา(Buddy) ในโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำพา Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University และ Prof. Jik-Chang Leong จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ได้ทัศนศึกษา >>วัดราชนัดดารามวรวิหาร(โลหะปราสาท)>> ผ่านวัดพระแก้ว>>วัดโพธิ์ >>วัดสุทัศน์เทพวราราม>> เสาชิงช้า >>เทวสถาน(โบสถ์พราหมณ์) เดินผ่าน >> ตลาดหัวมุม

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปตลาดโก้งโค้ง >> วัดมหาธาตุ >> วัดพระศรีสรรเพชญ์ >> วัดไชยวัฒนาราม (ใส่ชุดไทย)

#NPTU #NPUST #RMUTT
#ARIT

กุมภาพันธ์ 17, 2020

โครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม 6-9 ก.พ. 63

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2 […]
มกราคม 28, 2020

กิจกรรมคัดเลือกตัวแทน น.ศ.มทร.ธัญบุรี MOS OLYMPIC TH 2020(รอบภูมิภาค)และTDCC รอบประเทศไทย

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเ […]
มกราคม 23, 2020

สถิติการได้รับรางวัล MOS&ACA ปี 2014-2019

สรุปรางวัล การส่งนักศึกษาเ […]
มกราคม 22, 2020

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลกรที่ผ่านการทดสอบ โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 […]
ธันวาคม 18, 2019

ภาพกิจกรรม การอบรมและสอบมาตรฐานอาชีพด้าน ICT สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
ธันวาคม 16, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 Excel)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 16, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (CC 2015 Illustrator)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 13, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 word)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 13, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (Networking)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 12, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 PowerPoint)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]