ข่าวสารและบทความ

กองคลังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ ให้ตัวแทนฝ่ายการเงินของแต่ละคณะ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการมงคลธัญบุรี จำนวน 44 คน ได้มาเข้าร่วมอบรม โดยมีวิยากรจากกองคลัง มทร.ธัญบุรี มาให้ความรู้และแนะนำในการอบรมครั้งนี้ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ห้องฝึกอบรม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี