โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรม 1 และ 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรด้าน ICT เพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและภาระงานที่รับผิดชอบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัด โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
– ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการสอบมาตรฐานด้าน IT เพิ่มมากขึ้น
– ผู้เข้าอบรมได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน IT ในระดับสากล
– ผู้เข้าอบรมสามารถสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อผู้สอบผ่าน Certificate โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

Program : Microsoft Office Specialist

No ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน Exam Language
1 นางสาวสว่างนภา ต่วนภูษา กองประชาสัมพันธ์ 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
2 นางสาวธนาภรณ์ แก้ววิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
3 นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
4 นางสาวชลิตา แค่มจันทึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
5 นายสุนันท์ นาป่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
6 นางสาวสุกัญญา อิ่มรัตนะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
7 นางตุสิตา ศรีโลพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
8 นางพาณี สืบญาติ  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
9 นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
10 นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
11 นางสาวสุภาพร สุนทรเพราะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
12 นางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
13 นางสาวกรรณิการ์ เทพนวล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-725: MOS: Microsoft Office Word 2016 Thai
14 นางสาวจารุวรรณ ปิ่นแก้ว กองกลาง 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 Thai
15 นางสาวกรรณิการ์ ทรายทอง กองกลาง 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 Thai
16 นางสาวอารีย์ พวงอินทร์ กองอาคารสถานที่ 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 Thai
17 นางสาวอริสรา เกิดผล กองอาคารสถานที่ 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 Thai
18 นางสาวสุกัญญา ชูทอง กองอาคารสถานที่ 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 Thai
19 นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 English
20 นายอนุภาพ วิตรสุขุมาลย์ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 Thai
21 นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-727: MOS: Microsoft Office Excel 2016 Thai
22 นางสาวณชิตา หิรัญพิชา กองกลาง 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
23 นางสุวรรณี ประดิษฐ กองพัฒนานักศึกษา 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
24 นางสาวภริดา สนธ์หอม กองพัฒนานักศึกษา 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
25 นายไพรัช เถื่อนประดิษฐ์ กองพัฒนานักศึกษา 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
26 นางสาวพจรินทร์ ผาสุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
27 นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
28 นางสาวธาวัลย์ อัมพวา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 English
29 นางสาวสุจิตรา ด้วงทอง คณะศิลปศาสตร์ 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
30 นางสาวไหมฟาง โพธิ์พ่วง สำนักงานอธิการบดี 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 English
31 นายนิรุตติ์ เจริญกิจ สำนักบัณฑิตศึกษา 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
32 นางสาวจันทิมา เจริญผล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
33 นางสาวสาริณี จ่างเจริญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 English
34 นางสาวสาวิตรี ท้วมลี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
35 นางสาวพรสุภา อ่อนภูมี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
36 นางสาวรัชนี แสงแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
37 นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
38 นางขัตติยาพร ลพสุนทร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
39 นายบัณฑิต ห่วงศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-729: MOS: Microsoft Office PowerPoint 2016 Thai
40 นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 77-731: MOS: Microsoft Office Outlook 2016 English

รายชื่อผู้สอบผ่าน Certificate โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
Program : Microsoft Technology Associate

No. ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน Exam Language
1 นายกัมปนาท แคนเพชร คณะบริหารธุรกิจ 98-366:MTA: Networking Fundamentals English
2 นายพิเชฐ คุณากรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98-366:MTA: Networking Fundamentals English
3 นายนิสิต ภูครองตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 98-366:MTA: Networking Fundamentals English
4 นายวีระชัย แย้มวจี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 98-366:MTA: Networking Fundamentals English
5 นายจักรพันธุ์ เพ็ชร์พยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 98-366:MTA: Networking Fundamentals English
6 นายสันต์ชัย ขานสันเที๊ยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98-366:MTA: Networking Fundamentals English
7 นายวีระพงษ์ พุทธกาล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98-366:MTA: Networking Fundamentals English
8 นายณิชกุล กิจชัยปกรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98-366:MTA: Networking Fundamentals English
9 นายธนพิทักษ์ ชวนชอบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98-366:MTA: Networking Fundamentals English
11 นางสาวณัฐฐวี เพชรบุญเพ็ญ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98-375:MTA: HTML5 Application Development Fundamentals English
12 นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98-375:MTA: HTML5 Application Development Fundamentals English
13 นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98-375:MTA: HTML5 Application Development Fundamentals English
14 นายกัมปนาท แคนเพชร คณะบริหารธุรกิจ 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript English
15 นายปองพล นิลพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript English
16 นายสุชาติ สืบสาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript English
17 ผศ.จตุรพิต เกราะแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript English
18 นายวีระชัย แย้มวจี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript English
19 นายณัฐพงษ์ สมใจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript English
20 นายฤทธิชัย บ่อศีล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript English
21 นางสาวพัชรา คงเหมาะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript English
22 นายพีระพงษ์ ทองสุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 98-382:MTA: Introduction to Programming using JavaScript English

รายชื่อผู้สอบผ่าน Certificate โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
Program : Adobe Certified Associate

No ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน Exam Language
1 นางสาวกุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
2 นางสาวณรัชต์หทัย ทองสุข คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
3 นางสาวกรกช ใจศักดิ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
4 ดร.พิเชฐ  คุณากรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
5 นางสาวณัฎฐา สมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
6 นางสาวจิตติมา สิงห์โต สถาบันวิจัยและพัฒนา Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
7 นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ สถาบันวิจัยและพัฒนา Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
8 นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
9 นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
10 นายภัทริยะ ศรีทอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
11 นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
12 นางสาวจันทิมา เจริญผล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
13 นางสาววิภาพร เกษม กองประชาสัมพันธ์ Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
14 นายสุริยา เมธาวรากร กองประชาสัมพันธ์ Graphic Design and Illustration using Adobe Illustrator CC 2015 English
มกราคม 22, 2020

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลกรที่ผ่านการทดสอบ โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 […]
ธันวาคม 16, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 Excel)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 16, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (CC 2015 Illustrator)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 13, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 word)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 13, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (Networking)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 12, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 PowerPoint)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]
ธันวาคม 12, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (JavaScript)

โครงการประเมินทักษะ Digita […]