โครงการสอบมาตราฐานด้านไอที(IC3)

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเกมมิฟิเคชัน

📌ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนออนไลน์ในระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน

👍เรียนจบได้วุฒิบัตร สำหรับนักศึกษา สามารถต่อยอดสอบ Certificate IC3 GS5

👍เทียบโอนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้

https://ic3.rmutt.ac.th/
#ARTT #RMUTT #training #IC3 #เรียนออนไลน์
…………………………………………..

ARIT Service :
👉สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
👉บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th/
👉HelpDesk@RMUTT : www.ict.rmutt.ac.th/
👉อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th/ See less

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรผู้ผ่านหลักสูตร ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

NameSizeHits
NameSizeHits
คณะศิลปกรรมศาสตร์
001IC31-630831 นางสาวกัญญา ตู้พิจิตร์285.9 KB14
002IC32-630831นางสาวเกศกนก กลมกล่อม285.9 KB15
003IC33-630831นางสาวกัญญารัตน์ ภูผา286.0 KB10
004IC34-630831นางสาวพิกุลกาญจน์ แสงบุญเรือง286.0 KB16
005IC35-630831นางสาวชลดา นาคทองคง285.8 KB13
006IC36-630831นางสาวเต็มสินี ดอกไม้286.1 KB6
007IC37-630831นายภาคภูมิ นุชประหาร286.0 KB8
008IC38-630831นางสาวฐานิตา เทพจินดา286.1 KB10
009IC39-630831นางสาวกมลวรรณ ทิพย์ชาติ286.0 KB10
010IC310-630831นางสาวณัฎฐิมา สิงห์ปั้น286.4 KB11
011IC311-630831นางสาวชุติมา สะระศรี286.0 KB12
012IC312-630831นางสาวเพ็ญนภา ถมยา286.1 KB9
013IC313-630831นางสาวโสภิตา พุทธเกิด286.0 KB7
014IC314-630831นางสาวสุรัญชนา เต็มเปี่ยม286.2 KB11
015IC315-630831นางสาวธีรารัตน์ ราชานิกรณ์285.9 KB15
คณะบริหารธุรกิจ
016IC316-630831ว่าที่ ร.ต. ชาญกฤษฎิ์ ฤทธิบัณฑิตย์286.4 KB11
017IC317-630831-นางสาวยุวดี จินต์สุภาวงศ์285.7 KB10
018IC318-630831-นายธาราธรณ์ ดีวุดวาด283.8 KB8
019C319-630914-วิริทธิ์พล สุคนธเมธีรัตน์286.0 KB3
020IC320-630922-นางสาวสกาวเนตร เจือเจิม285.2 KB2
021IC321-630924-นางสาวขนิษฐดา บุญอนันต์286.1 KB1
022IC322-630924-นายอภิรักษ์ เสือสูงเนิน286.0 KB0
023IC323-630924-นางสาวปภาวดี ชอบแต่ง286.0 KB1


NameSizeHits
NameSizeHits
สถิติการใช้งานระบบ
001July2020IC3131.6 KB5
002August2020IC3282.9 KB5

พฤษภาคม 25, 2020

ขอเชิญชวนนักศึกษาหรือบุคลากรเรียนฟรีกับระบบส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ทั […]
กุมภาพันธ์ 12, 2019

ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิในการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

ขอเชิญนักศึกษาที่มีสิทธิใน […]
กันยายน 27, 2018

RMUTT Innovative University : Digital Workforce

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ […]